0
Your Cart
0
Your Cart
E-shop pozadie s tematikou 90's SUPER FEST, zobrazujúce vzrušujúcu scénu hudby deväťdesiatych rokov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

platné pri nákupe v internetovom obchode www.supermedia.store

Článok I

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.supermedia.store je:
  Obchodné meno: GoldThorn Group Print s.r.o.
  Sídlo: Zvolenská cesta 345/5, 963 01 Krupina
  IČO: 55 513 093
  Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,

vložka č.: 46588/S
Štatutárny orgán: Pavol Sliacky, konateľ

 1. Predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na internetovej stránke
  www.supermedia.store je:
  Obchodné meno: GoldThorn Group Print s.r.o.
  Sídlo: Zvolenská cesta 345/5, 963 01 Krupina
  IČO: 55 513 093
  DIČ: 2122010891
  IČ DPH: SK2122010891
  Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,

vložka č.: 46588/S
Štatutárny orgán: Pavol Sliacky, konateľ

 1. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky www.supermedia.store, ktorý
  prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.
 2. E-shopom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie systém umiestnený v sieti
  internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje online objednávanie tovarov alebo služieb.
 3. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
  nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na internetovej stránke
  www.supermedia.store resp. na stránkach e-shopu.
 5. Elektronickou komunikáciou sa rozumie predovšetkým komunikácia prostredníctvom e-shopu,
  e-mailová komunikácia ako aj telefonická komunikácia a SMS komunikácia pokiaľ je nesporné,
  že predávajúci, prevádzkovateľ alebo dodávateľ komunikuje priamo s kupujúcim alebo ním
  oprávnenou osobou. V prípade, ak predávajúci, prevádzkovateľ alebo dodávateľ komunikuje
  s kupujúcim elektronickou komunikáciou na kupujúcim uvedené telefónne číslo alebo e-mailovú
  adresu má sa za to, že je nesporné, že komunikujú s kupujúcim.

Článok II

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Ceny tovarov a služieb ponúkaných v e-shope sú uvedené pri jednotlivých tovaroch a službách
  v e-shope, pričom tieto sú konečné. Cenou konečnou sa rozumie cena vrátane 20% DPH.
 2. Predávajúci a kupujúci sú viazaní kúpnou cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente
  vykonania nákupu.
 3. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) na dobierku (platba kuriérovi pri preberaní tovaru),
b) bankovým prevodom,
c) kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay

 1. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na tvor a služby ponúkané v e-shope.

Článok III
Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb
  kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia online objednávkového formulára a jeho odoslania
  predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné, aby kupujúci vyplnil
  požadované údaje v objednávke a zvolil si požadovanú možnosť dopravy a platby za objednaný
  tovar a služby.
 2. Kupujúci odoslaním online objednávky predávajúcemu súhlasí s cenou za objednaný tovar
  alebo službu. Objednávka sa jej odoslaním sáva pre kupujúceho záväznou a teda kupujúci je
  momentom odoslania objednávky predávajúcemu viazaný návrhom na uzatvorenie kúpnej
  zmluvy s predávajúcim.
 3. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu automaticky vygenerovaný informačný e-mail s údajmi
  o objednávke a o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka kupujúceho na
  spracovanie.
 4. Momentom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva medzi
  predávajúcim a kupujúcim, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať jedine a výlučne na základe
  vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Potvrdením objednávky zo strany
  predávajúceho sa rozumie potvrdzovací e-mail, ktorý predávajúci zašle kupujúcemu na e-
  mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávkovom formulári.
 5. Ak predávajúci po potvrdení objednávky kupujúcemu zistí, že nie je schopný splniť objednávku
  alebo jej časť vôbec alebo v lehote na vybavenie objednávky podľa týchto obchodných
  podmienok je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom o tejto skutočnosti je
  povinný kupujúceho informovať na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
 6. V prípade, ak predávajúci po potvrdení objednávky kupujúcemu odstúpi od kúpnej zmluvy
  z dôvodu podľa článku III bod 5. týchto obchodných podmienok a kupujúci už za objednaný
  tovar alebo službu predávajúcemu zaplatil kúpnu cenu je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu
  zaplatenú kúpnu cenu do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy predávajúci informoval kupujúceho
  o odstúpení od kúpnej zmluvy podľa článku III bod 5. týchto obchodných podmienok a to na
  bankový účet, z ktorého kupujúci objednaný tovar alebo službu zaplatil predávajúcemu.

Článok IV

Dodacie podmienky a poplatky za prepravu

 1. Predávajúci je povinný doručiť objednaný tovar kupujúcemu v lehote do štrnástich (14) dní odo
  dňa prijatia objednávky od kupujúceho ak sa tovar doručuje v rámci územia Slovenskej
  republiky a v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia objednávky od kupujúceho, ak sa
  tovar doručuje mimo územia Slovenskej republiky, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare
  nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaná aj faktúra (daňový doklad).
 3. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 4. Predávajúci realizuje dopravu tovaru ku kupujúcemu prostredníctvom:
  a) pošty,
  b) kuriérskej spoločnosti,

c) vlastnou dopravou predávajúceho.

 1. Náklady za dopravu znáša v plnej výške kupujúci.
  Článok V
  Prevod vlastníckeho práva
 2. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až
  momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
  Článok VI

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej
  zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom
  prípade je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu objednaný tovar bez akýchkoľvek vád alebo
  poškodení. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred dodaním
  tovaru.
 2. V prípade, ak kupujúci (spotrebiteľ) chce využiť svoje právo odstúpenia od zmluvy podľa článku
  VI bod 1. týchto obchodných podmienok je povinný doručiť písomné odstúpenie od kúpnej
  zmluvy predávajúcemu na adresu sídla predávajúceho uvedenú v článku I bod 1. týchto
  obchodných podmienok resp. na poslednú známu adresu sídla predávajúceho uvedenú
  v obchodnom registri.
 3. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný po odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť predávajúcemu zakúpený
  tovar spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola s objednaným tovarom dodaná (napr.
  s originálom faktúry a pod.) a to najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej
  zmluvy.
 4. V prípade, ak kupujúci (spotrebiteľ) odstúpil od kúpnej zmluvy pred dodaním objednaného
  tovaru je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do tridsiatich (30) dní
  odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy na bankový účet, z ktorého kupujúci (spotrebiteľ)
  zrealizoval platbu za objednaný tovar.
 5. V prípade, ak kupujúci (spotrebiteľ) odstúpi od kúpnej zmluvy po doručení tovaru je predávajúci
  povinný vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) zaplatenú kúpnu cenu do tridsiatich (30) dní odo dňa,
  kedy mu bol vrátený tovar od kupujúceho (spotrebiteľa), ak je tento tovar bez vád a poškodení.
  V prípade, ak vrátený tovar má vady a poškodenia predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu
  zaplatenú kúpnu cenu.
 6. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnej výške kupujúci.
 7. Právo kupujúceho (spotrebiteľa) na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa neuplatňuje pre tovary
  a služby, ktoré sú deklarované v ustanovení § 7 ods. 6 písm. a) až písm. l) Zákona o ochrane
  spotrebiteľa.

Článok VII

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  a) zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu riadne a včas,
  b) prevziať objednaný tovar,

c) prekontrolovať neporušenosť obalu ako aj samotný tovar pri jeho preberaní

 1. Predávajúci je povinný:
  a) dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a v lehote nie dlhšej
  ako lehota uvedená v článku IV bod 1. týchto obchodných podmienok,
  b) spolu s tovarom doručiť kupujúcemu faktúru (daňový doklad) za objednaný tovar

Článok VIII
Reklamácia

 1. V prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar, ktorý má vady, má kupujúci právo dodaný
  tovar reklamovať.
 2. Reklamovať je možné len tovar, ktorý kupujúci zakúpil o predávajúceho.
 3. Ak je kupujúci spotrebiteľom, na všetok ponúkaný tovar predávajúci poskytuje záruku v trvaní
  dvadsaťštyri (24) mesiacov. Pri vybavovaní reklamácie sa postupuje v súlade s príslušnými
  ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, na všetok ponúkaný tovar predávajúci poskytuje záruku
  v trvaní dvanásť (12) mesiacov, pričom pri vybavovaní takejto reklamácie sa postupuje podľa
  príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
  predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 5. Záručná doba začína plynúť momentom prevzatia tovaru.
 6. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne po tom, ako zistil vadu tovaru a to
  u predávajúceho.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  a) mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci,
  b) nesprávnym zaobchádzaním s tovarom spôsobom odporujúcim účelu, na ktorý tovar
  slúži,
  c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými
  a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  f) používaním tovaru v rozpore so všeobecnými zásadami, bezpečnostnými predpismi
  alebo iným porušením záručných podmienok.
 8. Zodpovednosť za vady sa taktiež nevzťahuje na vady, ktoré vznikli na tovare pri pôsobení
  vyššej moci (vis major) napr. živelné pohromy a pod.
 9. Zodpovednosť za vady sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené
  používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať ako vyplýva už z povahy veci doba jej
  minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas.
 10. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na dresu sídla predávajúceho uvedenú v článku
  I bod 1. týchto obchodných podmienok resp. na poslednú známu adresu sídla predávajúceho,
  uvedenú v obchodnom registri. Na reklamácie doručené predávajúcemu formou e-mailu
  predávajúci neprihliada.
 11. Kupujúci je povinný tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru.
  K reklamovanému tovaru je kupujúci povinný pripojiť kópiu faktúry a popis vady reklamovaného
  tovaru.
 12. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie elektronickou komunikáciou a to zaslaním e-
  mailu na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávkovom formulári pri
  objednávaní tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy bola predávajúcemu
  doručená reklamácia spolu s dokladmi uvedenými v článku VIII bod 11. týchto obchodných
  podmienok. V prípade, ak kupujúci spolu s reklamáciou nepripojí požadované dokumenty,
  predávajúci na reklamáciu neprihliada.
 13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do piatich (5) pracovných
  dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho a o tomto informovať
  kupujúceho na e-mailovú adresu kupujúceho.
 14. V prípade, ak predávajúci uzná reklamáciu kupujúceho ako dôvodnú, má právo vybaviť
  reklamáciu niektorým z nižšie uvedených spôsobov a o tomto spôsobe informovať kupujúceho
  podľa článku VIII bod 13. týchto obchodných podmienok.
 15. Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby táto vada bola odstránená bezplatne. O spôsobe
  odstránenia vytýkanej vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy
  vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané
  náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 16. Pri neodstrániteľnej chybe, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo
  buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny
  alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 17. Ak je uplatnená reklamácia dôvodná, je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu niektorým
  z vyššie uvedených spôsobov najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia reklamácie.
  Ak predávajúci nevybaví reklamáciu v lehote najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa jej
  uplatnenia, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.
 18. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí odovzdaním opraveného reklamovaného
  tovaru kupujúcemu, jeho výmenou, vrátením kúpnej ceny alebo poskytnutím primeranej zľavy
  z kúpnej ceny kupujúcemu. Reklamácia sa taktiež považuje za vybavenú v prípade, ak túto
  reklamáciu predávajúci neuznal ako dôvodnú alebo z dôvodov, kedy sa na predávajúceho
  nevzťahuje zodpovednosť za vady špecifikovaná v článku VIII bod 7., bod 8. a bod 9. týchto
  obchodných podmienok.
 19. O výsledku reklamačného konania je predávajúci povinný kupujúceho informovať na e-mailovú
  adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári pri objednávaní tovaru.

Článok IX
Ochrana osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
  údajov“).
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej
  spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom
  v prípade kontroly.
 3. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje kupujúceho pred ich sprístupnením
  neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci
  zamestnanci predávajúceho sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom
  kupujúceho.
 4. Dotknutá osoba (kupujúci) má práva vymedzené v ustanovení § 19 a nasl. Zákona o ochrane
  osobných údajov a to konkrétne:
  a) právo na poskytnutie identifikačných údajov a kontaktných údajov prevádzkovateľa a
  zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
  b) právo na poskytnutie kontaktných údajov zodpovednej osoby, ak je určená,
  c) právo na oboznámenie účelu spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje
  určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
  d) právo na oboznámenie o oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak
  sa osobné údaje spracúvajú podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane
  osobných údajov,
  e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
  f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny
  alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej
  organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o
  primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na
  získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ
  zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane
  osobných údajov,
  g) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej
  určenia,
  h) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
  osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov
  alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať
  spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  i) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  j) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov,
  k) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou
  požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je
  dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch
  neposkytnutia osobných údajov,
  l) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28
  ods. 1 a 4 Zákona o ochrane osobných údajov; v týchto prípadoch poskytne
  prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a
  predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
  adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 6. Osobné údaje kupujúceho sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú
  poskytované tretím stranám.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných
  údajov, pričom po takomto doručení odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov je
  prevádzkovateľ povinný tieto okamžite zmazať.
  Článok X
  Záverečné ustanovenia
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez
  toho, aby pred tým na toto musel kupujúceho upozorniť. V prípade zmeny všeobecných
  obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu obchodnými podmienkami, ktoré boli platné
  v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 9. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom týchto všeobecných
  obchodných podmienok.
 10. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu
  www.supermedia.store.
 11. Právne vzťahy výslovne týmito všeobecnými obchodnými podmienkami neupravené sa spravujú
  v prípade kupujúceho (spotrebiteľa) Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom
  a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v prípade
  kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
  zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 12. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 07.12.2023.